Het cijferwerk van een nieuw samengesteld gezin

Het complexe cijferwerk van een nieuw samengesteld gezin

Uit het vorige artikel ‘Nieuw samengestelde gezinnen en hun budget’ bleek al dat geldzaken in een nieuwe relatie alleen maar complexer worden. Naast het berekenen van de bijdragen aan de huishoudkosten zijn er ook nog enkele voetangels, zoals de rol van de kindrekening in het gezinsbudget en de onderhoudsbijdrage die de partner voor de kinderen betaalt aan de ex-partner. De vraag is hoever dat cijferen moet/kan gaan, wil je als nieuw samengesteld gezin een kans maken.

Kindrekening en gezinsbudget

Een kindrekening is een zichtrekening op naam van beide ouders waarop onder meer de kinderbijslag en de onderhoudsbijdragen voor de kinderen worden gestort. De bedoeling is dat de uitgaven voor de kinderen daarmee worden betaald. Het is dus een budget van het ‘oude gezin’ dat buiten het budget van het nieuwe gezin staat.

Toch kan het voor heel wat wrevel zorgen. Het is de bedoeling dat beide ouders hun verantwoordelijkheid opnemen. Alle kosten die niet verblijfsgebonden zijn, kunnen van de kindrekening betaald worden: kleding, schoolkosten, uitgaven voor hobby’s, kapper, telecomabonnementen… Het geld moet dus effectief naar de kinderen gaan. Beide exen moeten zich aan de afgesproken regels houden. Dat vraagt transparantie en discipline. Als dat ontbreekt, komen er helaas problemen.

Bovendien is het belangrijk om vooraf in detail vast te leggen welke kosten met de kindrekening betaald worden en hoe de eventuele tekorten op de rekening worden aangevuld. Een bemiddelaar kan hierbij een nuttige rol spelen en zorgen voor een objectieve en transparante regeling.

Onderhoudsbijdrage voor een ander huishouden

nieuw samengesteld gezinHet betalen van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen aan de ex-partner kan in het nieuwe gezin tot wrevel, ja zelfs tot heftige ruzies leiden. Het gaat dan niet zozeer over wie wat en hoeveel betaalt, maar eerder over de ongelijkheid ervan. De redenering is dan: mijn partner moet zijn/haar ex heel wat betalen terwijl die ex zelf toch ook veel verdient en er zo dus heel wat minder overblijft voor ons nieuwe gezin.

Een plusouder moet vaak machteloos toekijken hoe een deel van het gezinsinkomen naar een ander huishouden gaat. Binnen een nieuw gezin staat men beter niet te lang stil bij dat gegeven, want dat is een regeling uit het verleden. Willen partners hun nieuw gezin een kans geven, dan kunnen ze beter naar het hier en nu kijken en naar het budget dat er voor het nieuwe gezin overblijft.

Stoppen met cijferen en genieten van je nieuwe leven

Wil een nieuw samengesteld gezin kans op slagen hebben, dan staat men beter zou weinig mogelijk stil bij regelingen uit het verleden. Vermijd die voetangels. Focus liever op het heden en communiceer zo transparant en volledig mogelijk over het huidige financiële plaatje. Op die manier kunnen nieuwe partners samen tot een passende en evenwichtige regeling komen, die hun relatie en het welbevinden van de kinderen alleen maar ten goede komt.

Bron: De Tijd Netto (november 2016)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be